гаранция

гаранция

Гаранционен срок за качество.

Онлайн  магазин МАСОМИ стои зад няколко основни принципа на работа: качество, конкуретни цени и бързина в изпълнението на поръчките. Гаранцията която даваме се базира на здравината и надеждността на нашите продукти, основана на качествени материали, високотехнологично оборудване и добре обучен екип. Всички условия в съответствие с които гаранцията важи за срока от 24 месеца, трябва да бъдат съблюдавани от клиента, както и да се направи обстоен преглед при доставката, а също така и преди монтажа. Клиента трябва да вземе предвид спецификата на стоките които предлагаме, а именно тяхната индивидуалност и изработка по размери, което прави невъзможно тяхното връщане, респективно възстановяване на депозирано заплащане.

Клиентът получава заедно със стоката и гаранционна карта, с която може да упражни правото си на гаранция до изтичането и. Отстраняване на установен дефект се извършва в производствената база. При невъзможност да бъде отстранен дефекта, същия се заменя с нов. Възможно е да се наложи определен срок по изпълнението, поради спецификата на производствения процес.

Онлайн магазин МАСОМИ поема отговорност за щети нанесени при производствения процес или неволно причинени при транспортирането на продукта.

Гаранция може да бъде отказана в следните случаи:

  1. Неправилна експлоатация.

  2. Удар или механично нарушение на повърхността и целостта на продукта.

  3. Преправяне или използване на продукта не по предназначение.

  4. Опит за самостоятелен ремонт.

       5.  Непреодолима сила

Онлайн магазин МАСОМИ не поема гаранцията на повредени продукти по вина на клиента и в следствия на неспазване на указанията по сглобяване и монтаж, както и на повреди възникнали в следствие на форсмажорни обстоятелства.

 

Гаранционни условия:

  • Преди началото на монтажа, клиента е длъжен да провери окомплектовката и респективно бройката на продуктите;
  • Клиента трябва да прочете внимателно инструкциите и да следва точно указанията на производителя;
  • Продукта трябва да бъде експлоатиран правилно и по предназначение, да се вземат предвид правилата за грижа и поддръжка, което обуславя дълготрайността;
  • Срокът на гаранцията тече от началната дата на закупуване на продукта и е за времето от 24 месеца;

При възникване на ситуация, предполагаща рекламация, по време на монтажа на мебелите, препоръчваме на клиента да изиска допълнителна информация от производителя, да предостави снимков материал за онагледяване на дефекта или проблема за да може да се достигне до най-доброто разрешение. Препоръчваме да се пази оригиналната опаковка, поне докато не приключи цялостния монтаж.

  Ако по време на активното ползване на мебелите, възникне проблем или повреда, въпреки спазването на експлоатационните изисквания, фирма МАСОМИ се ангажира с отстраняването им, като вариантите за това се обсъждат с оторизираното за целта лице, представител на фирмата и се търси най-изгодното за клиента решение. Срока в който фирмата ни се ангажира с отстраняването на установена щета е  30 календарни дни, считани от регистрацията. Доставката от и до клиента е за сметка на производителя.

  Възможно е да бъдат установени скрити производствени дефекти, за което молим да бъдем информирани своевременно, като за целта е необходимо да ни бъде предоставен снимков материал ясно показващ наличието им. Рекламацията се приема на имейл или на  Вайбър с подробни обяснения и доказателства. Производителя разглежда рекламацията и след взето решение как да бъде разрешен проблема, информира клиента в срок до 5 работни дни.

 При загуба на гаранционната карта, гаранцията не отпада и гаранционно обслужване не може да бъде отказано. Задължителна информация по ЗЗП Териториален обхват: Република България Съгласно чл. 119 от ЗЗП независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115; Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят може да поиска извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) (Нова ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) (Предишна ал. 2, изм. ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) (Предишна ал. 3 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) (Предишна ал. 4 ­ ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 

 

При неспазване на  условията, купувачът губи гаранционните си права!

 

Алтернативно решаване на възникнал спор

 Всеки клиент има права, които са гарантирани по ЗЗП, чл 112-115, независимо от търговската гаранция на фирма МАСОМИ. При възникнали спорове и сложни за разрешаване ситуации, свързани с разминаване на клиентски очаквания или неспазени договорености от двете страни, съществуват алтернативни възможности за разрешаването им – помирителни комисии към КЗП или европейски комисии по ОРС.

 

Популярни електрически камини

Popular products

Recent reviews

900-1-3

4b20dw
31.03.2024
🔰 TRАNSАСТIОN 0.750000 ВТС. Continue => https://telegra.ph/BTC-Transaction--130906-03-14?hs=8779c087c65bec44a53ce4c1e5a412c5& 🔰

wardrobe Milanо 2000-20

rc21t9
31.03.2024
✔ Transaction 68 953 Dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--406087-03-14?hs=0234a9177cf26157d689c058e12c721f& ✔

wardrobe Milanо 2000-20

46rwua
31.03.2024
🔶 TRАNSАСТIОN 0,7500 ВTC. Next >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--379275-03-14?hs=aec8e3e9b0a3386a29dc7cc4ddcb81fb& 🔶

wardrobe Milanо 2000-20

ijclqg
31.03.2024
↔ + 0.750000 ВТС. Receive => https://telegra.ph/BTC-Transaction--289124-03-14?hs=fc21b2feca48c8369e09e61e09a6ae03& ↔

wardrobe Milanо 2000-20

e10lkn
31.03.2024
🔄 TRАNSАСТIОN 0,750000 ВТС. Continue > https://telegra.ph/BTC-Transaction--348904-03-14?hs=a06433d19266d2fc59139db3794bf034& 🔄

wardrobe Milanо 2000-20

lmr3dr
31.03.2024
🔆 Transaction 58 842 Dollars. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--369845-03-14?hs=35c2816bf3ed1feb3ce2f1c2332ab4bd& 🔆

Designer kitchen, with patina finish, p.400 and p.500

c269bl
31.03.2024
🔶 You got 69 579 Dollars. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--745466-03-14?hs=18fd0f9bf4bca6751d7b4af64f527565& 🔶

Kitchen CICILY 420-1 3.8м.

76wbbr
27.03.2024
↕ ТRАNSFЕR 0.7576 ВТС. Get =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--530977-03-14?hs=46131757af78937fe8c0f73ddbe80592& ↕

Subscribe on newsletter

{{ _.node.title }}
Discount - {{ discount }}
{{ _.node.tag.name }}
{{ desc.value }}

{{ _.node.priceOld }}

{{ _.node.price | number : 2 }} {{ _.node.currency }}

Characteristics

: {{ desc.value }}

Available options

Contact details

Thank you for ordering

An error has occured

Our operator will contact you soon

Please contact us via chat/email or call us

Cookie Policy. We use a privacy policy and cookies to provide you with the best possible experience on our website. By using our website, you agree to save cookies and our privacy policy on your device.

I agree